Podstawowym celem Fundacji Szkwał – Morze dla młodzieży jest krzewienie pasji u młodych osób zagrożonych uzależnieniami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym z różnych powodów.

Przez 6 lat działalności statutowej Fundacji z jej pomocy skorzystało wiele osób niepełnosprawnych i młodzieży ze środowisk patologicznych. Poprzez uprawianie żeglarstwa osoby niepełnosprawne czy uzależnione, mające często po raz pierwszy kontakt z jachtem i morzem, odzyskiwały radość życia oraz wykazywały chęć integracji i dbałości zarówno o ludzi jak i naturę.Młodzież zagrożona wykluczeniami, poprzez aktywność fizyczną w czasie rejsów i kontaktów z morzem, również odreagowywała swoje problemy, stresy czy negatywne emocje, a także ćwiczyła silną wolę i uczyła się odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Dla wielu osób możliwość pływania jachtem była jedyną szansą na jakikolwiek wypoczynek z dala od swoich brudnych podwórek i toksycznego towarzystwa.

487717_384031804995692_1450587076_n

Fundacja Szkwał – Morze dla młodzieży została powołana w celach:
  • umożliwiania uprawiania żeglarstwa morskiego przez młodzież pochodzącą z różnych środowisk, w tym z rodzin o niewysokim statusie materialnym;
  • morskiego wychowania i kształtowania etycznych i obywatelskich postaw;
  • ochrony zabytków morskiej kultury materialnej, w szczególności sztuki szkutniczej.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  • prowadzenie oraz wspieranie działalności rekreacyjnej na morzu dla młodzieży niezrzeszonej, w tym także dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  • popularyzowanie uprawiania żeglarstwa jako środka wychowania fizycznego, społecznego i kształtowania osobowości
  • ochranianie, restaurowanie, utrzymywanie oraz eksploatowanie obiektów i zabytków sztuki szkutniczej, w tym jachtów „oldtimerów”
  • organizowanie i logistyczną obsługę imprez żeglarskich
  • współdziałanie w organizowaniu i realizacji morskiej edukacji i wychowania oraz pozostałych celów fundacji, z organami samorządowymi i państwowymi, instytucjami publicznymi i prywatnymi, organizacjami pozarządowym oraz rodzicami i opiekunami dzieci.
  • prowadzenie ograniczonej działalności gospodarczej skierowanej wyłącznie na potrzeby statutowe fundacji.

 

Zobacz także:

Klip podsumowujący aktywność w latach 2000 – 2005:

Podsumowanie działalności 2009-2013
Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

 

  STATUT

„FUNDACJI  SZKWAŁ –Morze dla Młodzieży”

      Postanowienia ogólne

§1

Fundacja  Szkwał – Morze dla Młodzieży, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez  

Zbigniewa Wernera zamieszkałego w Gdyni przy ulicy Rozewskiej 26 m.2 zwanego dalej Fundatorem , aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza  Katarzynę Grajewską-Bartosz w kancelarii notarialnej w Sopocie ul. Podjazd 7/2 w dniu 16 kwietnia 2008 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja ma osobowość prawną

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia

§4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym 

w  zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić

działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§5

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy

w wybranych językach obcych.

-1-

Cele i zasady działania Fundacji

§6

Fundacja została powołana w celach:

umożliwienia uprawiania żeglarstwa morskiego przez młodzież pochodzącą z różnych                                

środowisk , w tym z rodzin o niewysokim statusie materialnym;

morskiego wychowania i kształtowania etycznych i obywatelskich postaw

ochrony zabytków morskiej kultury materialnej, w szczególności sztuki szkutniczej

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

prowadzenie oraz wspieranie działalności  rekreacyjnej na morzu dla młodzieży

nie zrzeszonej, w tym także dla młodzieży niepełnosprawnej;

    

popularyzowanie uprawiania żeglarstwa jako środka wychowania fizycznego,

społecznego i kształtowania osobowości;

ochranianie, restaurowanie, utrzymywanie oraz eksploatacja obiektów i zabytków

sztuki szkutniczej, w tym jachtów „ oldtimerów”;

organizowanie i logistyczna obsługa imprez żeglarskich;

5.   współdziałanie w organizowaniu i realizacji morskiej edukacji i wychowania oraz

      pozostałych celów fundacji z organami samorządowymi i państwowymi, 

      instytucjami publicznymi i prywatnymi, organizacjami pozarządowymi , oraz

      rodzicami i opiekunami dzieci;

prowadzenie ograniczonej działalności gospodarczej skierowanej wyłącznie

na potrzeby statutowe Fundacji;

            6.   dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób

i instytucji zbieżną z jej celami;

§8

Docelowo Fundacja będzie przekształcona w Organizację Pożytku Publicznego.

-2-

Majątek i dochody Fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 PLN ( jeden tysiąc złotych) na działalność statutową i 1000 PLN ( jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

darowizn, spadków, zapisów;

dotacji i subwencji oraz grantów

dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

dochodów z majątku Fundacji;

działalności gospodarczej;

§11

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn i zapisów mogą być użyte na

realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli donatorów lub spadkobierców.

            

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane  przepisami

prawa składa Zarząd Fundacji.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie

o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§12

Władzami Fundacji są:

Rada Fundacji;

Zarząd Fundacji

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału

w pracach tego organu , z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków

związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

-3-

                   Rada Fundacji 

§13

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolującym i opiniującym Fundacji.

Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.

W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.

Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na

miejsce osób , które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje

swą decyzją Rada.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkowstwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej

jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten

sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa

lub śmierci członka Rady.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie

Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą , do Zarządu Fundacji lub

nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją- członkostwo takiej

osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub

trwania stosunku pracy.

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady

kieruje pracami Rady , reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy 

zebraniom Rady.   

§14

      

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek

Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością  głosów.

W razie równej  liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§15

     

     Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

Powoływanie Prezesa i członków Zarządu .

Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalania ich wynagrodzenia.

Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie

członkom  Zarządu absolutorium.

Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

Nadzór nad działalnością Fundacji.

Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją  lub

o likwidacji Fundacji .

-4-

        Zarząd Fundacji

§16

Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób  powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§17

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Zarządu należy w szczególności :

uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

uchwalanie regulaminów;

sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia

pracowników Fundacji;

podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji

innych organów;

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,

połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji;

                 h)   zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Fundacji. 

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.   

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie .

W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych  powyżej 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych)- oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Zmiana Statutu

§19

     Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu  mogą dotyczyć również celów dla realizacji  których  Fundacja została ustanowiona i określonych    w  akcie założycielskim.

Połączenie z inną Fundacją

§20

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić , jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd , przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§21

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji  .

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>